//Informacje finansowe
Informacje finansowe 2018-03-21T15:17:07+00:00

Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF)
2017* 2016** 2015
Przychody ze sprzedaży (w mln €) 685,0 568,9 571,1
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €) 202,5 181,3 157,2
EBITDA (w mln €) 73,9 76,4 50,8
EBIT (w mln €) 41,9 48,2 26,9
EBT (w mln €) 14,2 24,6 1,2
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €) 7,9 19,1 -2,0
Suma całkowitych dochodów (w mln €) -*** 13,4 10,1
Zadłużenie netto / EBITDA 8,6 7,4 8,6
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €) 137,3 135,0 135,0
Wskaźnik kapitałowy (%) 13,1 14,2 16,4
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 96,5 159,3 160,1
Zatrudnienie (na 30.09 / 31.12) 3.368 3.032 2.992

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok, dane mogą ulec zmianie.
Finalne, zaudytowane wyniki finansowe na 31.12.2017 roku zostaną opublikowane w tym miejscu w drugim kwartale 2018 roku, po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2017 rok.
** uwzględniając dodatni wynik zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie 10 mln € związany ze sprzedażą certyfikatów energetycznych.
*** Całkowite dochody ogółem zostaną podane po wydaniu opinii biegłego rewidenta.

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
2017* 2016** 2015**
EBT (w mln €) 12,5 -9.2 -1,3
Zysk / strata netto (w mln €) 11,7 -9,1 -1,4
Wskaźnik kapitałowy (%) 50,8 44,5 48,2
Suma bilansowa (w mln €) 1.094,6 829,2 879,8
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €) 926,3 677,8 721,6
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) *** 514,7 347,8 288,6
Liczba spółek portfelowych 80 74 69
Zobowiązania finansowe netto (w mln €) 270,3 245,9 227,0
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 17,2 20,5 35,6
Liczba pracowników (na dzień bilansowy) 62 58 66

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Jednostkowe wskaźniki finansowe PCC SE za 2017 rok są wstępne. Finalne wskaźniki pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaną opublikowane po jego badaniu i zatwierdzeniu w ciągu drugiego kwartału.
** Jednostkowe wskaźniki finansowe PCC SE wg. MSSF pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCC sporządzanego zgodnie z MSSF, które zostało zbadane przez biegłego audytora i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
*** Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Według ceny zamknięcia w dniu bilansowym, w przypadku walut obcych w przeliczeniu wg. kursu w dniu bilansowym.

Do pobrania