//Informacje finansowe
Informacje finansowe2018-12-11T16:21:27+00:00

Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF)
9M/20181 9M/20171 2017 2016
Przychody ze sprzedaży (w mln €) 590,7 507,7 683,2 568,9
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €) 183,5 144,6 202,8 181,3
EBITDA (w mln €) 77,6 48,9 73,8 76,4
EBIT (w mln €) 51,9 24,9 41,0 48,2
EBT (w mln €) 29,5 1,0 13,6 24,6
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €) 25,6 -2,5 8,7 19,1
Suma całkowitych dochodów (w mln €) 2 2 14,1 13,4
Zadłużenie netto / EBITDA 7,2 7,6 8,6 7,4
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €) 141,4 125,9 139,1 135,0
Wskaźnik kapitałowy (%) 12,3 12,7 13,2 14,2
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 128,4 54,5 101,4 159,3
Zatrudnienie (na 30.09 / 31.12) 3.443 3.176 3.389 3.032

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

1 Wyniki kwartalne nieaudytowane.
2 Suma całkowitych dochodów ogółem jest obliczana rocznie.

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
2017* 2016* 2015*
EBT (w mln €) 16,7 -9.2 -1,3
Zysk / strata netto (w mln €) 15,9 -9,1 -1,4
Wskaźnik kapitałowy (%) 49,9 44,5 48,2
Suma bilansowa (w mln €) 1.106,6 829,2 879,8
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €) 936,6 677,8 721,6
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) ** 514,7 338,5 288,6
Liczba spółek portfelowych 80 74 69
Zobowiązania finansowe netto (w mln €) 270,3 245,9 227,0
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 18,3 20,5 35,6
Liczba pracowników (na 31.12) 62 58 66

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Jednostkowe wskaźniki finansowe PCC SE wg. MSSF pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCC sporządzanego zgodnie z MSSF, które zostało zbadane przez biegłego audytora i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
** Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Według ceny zamknięcia w dniu bilansowym, w przypadku walut obcych w przeliczeniu wg. kursu w dniu bilansowym.

Do pobrania