//Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska2018-06-22T12:33:11+00:00

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii, które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Obok bezpieczeństwa pracowników, najwyższy priorytet ma dla nas zachowanie środowiska naturalnego. Zasadę tę zapisaliśmy w Kodeksie Etycznym obowiązującym w całej Grupie PCC. Częścią zrównoważonego rozwoju w naszym rozumieniu są ponadto długofalowe i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym również ze sferą społeczną i mieszkańcami miejscowości, w których działamy.

Całościowe rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w filozofii naszej firmy – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekologicznym i społecznym. Rozumiemy aspekty te jako całość składającą się z wzajemnie pozytywnie wpływających na siebie komponentów wzrostu ukierunkowanego na wartość.

PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.

Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi Grupy. PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, rentowny, ekologiczny i uczciwy.

Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy. Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

  • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • zużycie energii i wody
  • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • odpady podlegające utylizacji
  • emisje hałasu
  • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby
  • wypadki i inne konkretne zdarzenia
  • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.

Spółki chemiczne Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Product Kosmet Sp. z o.o. oraz PCC Synteza S.A., są członkami globalnej inicjatywy Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®).

Initiative Responsible Care

Spółka PCC Exol uczestniczy ponadto w inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych – The UN Global Compact. Oznacza to, że spółka zobowiązuje się do przestrzegania dziesięciu zasad zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku spółka PCC Exol wdrożyła kodeksy etyczne dla pracowników i dostawców, wytyczne antykorupcyjne oraz szereg reguł dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego i szanowania praw człowieka.

Global Compact

Firmy PCC Exol SA i PCC Rokita SA są certyfikowanymi członkami Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), aktywnie wspierając zrównoważoną produkcję oleju palmowego.

Initiative RSPO

W 2014 roku PCC Exol jako pierwsza firma w Polsce wdrożyła system Good Manufacturing Practice zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia European Federation of Cosmetic Ingredients.

PCC Rokita i PCC Exol mają systemy zarządzania certyfikowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.

9001-PL_homepage 14001-PL_homepage

In 2014, PCC Exol SA was Poland’s first company to implement the system of Good Manufacturing Practise in compliance with the guidelines issued by the European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI).

gmp-01_exol

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o has introduced the EU standards of Good Manufacturing Practice.

logo_gmp_1

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. jest członkiem “Karty zrównoważonego czyszczenia”, ogólnoeuropejskiej inicjatywy stowarzyszenia A.I.S.E.

AISE

Liczne nagrody – szczególnie dla dwóch największych spółek produkcyjnych w Polsce – potwierdzają słuszność przyjętego kierunku zorientowanego na całościowe rozumienie i podejście do zrównoważonego rozwoju.

Dla przykładu, PCC Rokita SA zdobyła w ubiegłych latach kilka nagród, w tym tytuł „Najlepszego Eksportera Roku 2014“ w województwie dolnośląskim. Ponadto firma – również PCC Exol SA – została nominowana do tytułu „Perły Polskiej Gospodarki“ 2014 roku.

PCC Synteza SA otrzymała za rok 2018 złoty medal międzynarodowej platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis za swoje raportowanie działań CSR.

ecovadis-2016-gold

PCC Exol SA oraz PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. otrzymały w 2017 roku złoty medal międzynarodowej platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis za swoje raportowanie działań CSR.

ecovadis-2016-gold

PCC Rokita SA otrzymała w czerwiec 2017 roku srebrny medal międzynarodowej platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis za swoje raportowanie działań CSR.

ecovadis 2015 silver

Natomiast jako członek międzynarodowego projektu Carbon Disclosure Project (CDP) PCC Exol aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. W 2015 roku spółka chemiczna zdobyła 92 punktów w raporcie oceniającym CDP (2014: 81 punktów).

CDP_logo_RGB_PNG_online_use