Holding/Projekty

Projekty rozwojowe i kluczowe usługi dla Grupy Kapitałowej

Segment Holding/Projekty, w skład którego wchodzi spółka holdingowa PCC SE i inne spółki i działy Grupy, zarządza projektami rozwojowymi, np. budową instalacji do produkcji krzemometalu na Islandii, którą oddaliśmy do użytku w 2018 roku. Takie rozwiązanie odciąża segmenty operacyjne. Segment ten świadczy również usługi wspólne dla spółek Grupy Kapitałowej, np. w dziedzinie finansowania i teleinformatyki. Segment holdingu składa się z trzech działów biznesowych: Zarządzanie portfelem, Projekty i Usługi.

Zarządzanie portfelem

Aktywne zarządzanie portfelem spółek Grupy PCC SE obejmuje z jednej strony budowanie ich wartości, z drugiej zaś także dezinwestycje.
Przy budowaniu wartości spółek koncentrujemy się zarówno na nabyciu nowych spółek portfelowych, jak i na rozwoju istniejących działalności i projektów. Dążymy przy tym przede wszystkim do zajęcia korzystnej pozycji w segmentach rynku charakteryzujących się stosunkową małą konkurencją oraz na rynkach niszowych. W dalszym ciągu inwestujemy głównie w rosnących gospodarkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednakże chcemy być również obecni na dynamicznie rozwijających się rynkach innych kontynentów, przede wszystkim w Azji.

Równolegle PCC SE dokonuje dezinwestycji, gdy oferowane stopy zwrotu są atrakcyjne, a pozyskane środki można zainwestować w rozwój innych segmentów działalności podstawowej. Spółka holdingowa również zbywa spółki portfelowe, jeśli ich zyskowność jest niezadowalająca, lub też potencjał ich rozwoju nie jest już wystarczająco atrakcyjny.

Poniżej podajemy kilka przykładów zarządzania portfelem przez PCC SE:

Do czerwca 2015 roku segment Holding/Projekty obejmował funkcjonowanie firmy 3Services Factory S.A., której działalność polegała na prowadzeniu centrum danych. W 2014 roku firma ta przeszła na kolejny – trzeci etap rozbudowy centrum danych i w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano poprawę wyników finansowych – przychodu oraz zysku. Natomiast ze względu na to, że działalność 3Services Factory S.A. nie należała do podstawowych obszarów działalności Grupy PCC, PCC SE postanowiła o zbyciu tej spółki portfelowej oraz udziału mniejszościowego w 3S S.A. z Katowic, która jest współwłaścicielem centrum danych. Transakcja została zamknięta zgodnie z planem pod koniec czerwca 2015 roku i jest dowodem realizacji strategii aktywnego zarządzania portfelem spółek przez PCC SE, która uwzględnia potencjalne zbycie spółki portfelowej na rzecz innych inwestorów.

W czerwcu 2014 roku PCC SE z sukcesem wprowadziła mniejszościowy pakiet akcji spółki zależnej PCC Rokita SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie przeprowadzono emisję nowych akcji. Pomimo trudnej sytuacji na rynku, doszło do znacznej nadsubskrypcji w transzy indywidualnej, a oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Do końca 2014 roku cena akcji wzrosła o ok. 15% w stosunku do ceny emisyjnej, która wynosiła 33 PLN. Obok spółki PCC Exol SA (od 2012 roku), PCC Rokita SA jest drugą spółką zależną Grupy, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W grudniu 2013 rok PCC SE sprzedała 24,5 mln akcji (8,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) producenta surfaktantów PCC Exol SA jednemu z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Po tej transakcji PCC SE nadal posiada 87,45%, czyli wyraźną większość głosów. Cena sprzedaży akcji 2,3-krotnie przekroczyła ich wartość księgową. Transakcja ta wpisuje się w konsekwentną realizację strategii PCC SE, która polega na podnoszeniu wartości rynkowej spółek i sprzedaży udziałów w odpowiednim czasie.
Na początku 2013 roku prężnie rozwijająca się grupa „PCC Consumer Products” została rozbudowana poprzez zakup udziałów w kolejnych spółkach oraz uruchomienie działalności nowych firm. Grupa posiada obecnie zakłady produkcyjne i biura handlowe w Polsce i Białorusi oraz spółkę handlową w Rosji.
W lipcu 2009 roku PCC SE zamknęła transakcję sprzedaży działalności kolejowej w Polsce, skupionej w grupie „PCC Logistics”, na rzecz Deutsche Bahn AG. Transakcja ta jest dotychczas największym sukcesem PCC przy realizacji przyjętej strategii aktywnego zarządzania portfelem. Poza tą transakcją pozostał pakiet większościowy PCC SE w spółce PCC Intermodal SA, działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku przewozów kontenerowych w Polsce. Rozwój tej spółki był w następnych latach kontynuowany.

Projekty

Segment Holding grupuje projekty w fazie planistycznej i budowlanej, przed przyporządkowaniem ich do segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej. W ten sposób odciążamy segmenty operacyjne od zarządzania projektami, a jednocześnie korzystamy z doświadczeń zespołu menedżerskiego grupy kapitałowej zgromadzonych podczas ponad dwóch dekad projektowania i planowania nowych działów biznesowych.

Poniżej podajemy kilka przykładów zarządzania projektami prowadzonymi przez segment Holding:

Firma PCC SE buduje nową fabrykę alkoksylatów (niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych) w Malezji w ramach joint venture z PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), jednym z największych koncernów chemicznych Azji Południowo-Wschodniej. Partnerzy przedsięwzięcia będą mieli po 50 procent udziałów. Projekt umożliwi przeprowadzenie ekspansji podstawowych obszarów naszej działalności na szybko rozwijających się rynkach chemicznych w Azji. Teren pod budowę zaplanowanej wytwórni znajduje się w strategicznie położonym kompleksie petrochemicznym PCG, należącym do światowej grupy naftowo-gazowej PETRONAS w Kertih w stanie federalnym Terengganu Malezji.

Dowiedz się więcej >>

Od 2011 roku PCC SE planowała budowę nowoczesnego zakładu do produkcji krzemometalu w Islandii. Po kilku latach projektowania i rozmów z inwestorami, kredytodawcami, dostawcami – np. energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – i odbiorcami, na początku czerwca 2015 roku rozpoczęło się przygotowywanie placu budowy, a pod koniec czerwca ruszyły prace budowlane. Rozruch technologiczny wytwórni rozpoczął się 30 kwietnia 2018 roku poprzez uruchomienie pierwszego z dwóch pieców łukowych. 11 maja 2018 roku miał miejsce pierwszy spust krzemu, który oficjalnie rozpoczął produkcję. W dniu 31 sierpnia 2018 r. rozpoczęto proces uruchamiania drugiego z dwóch pieców łukowych. W dniu 30 października 2019 r. podpisano świadectwo odbioru końcowego (tzw. FAC), przez co wytwórnia przeszła do regularnej produkcji. Roczne możliwości produkcyjne wytwórni wynoszą 32 tys. ton. Do produkcji wykorzystujemy część kwarcytu wydobywanego w należącej do naszej Grupy kopalni w Polsce, co pozwala na przedłużenie wewnętrznego łańcucha wartości. Pakiet większościowy kopalni nabyliśmy w 2009 roku. Większa część planowanej produkcji krzemometalu została już zakontraktowana w ramach długoterminowych umów na odbiór tego materiału zawartych z firmami z Niemiec, np. na potrzeby przemysłu aluminiowego. Finansowanie projektu zagwarantował w większej części kredyt przyznany przez KfW IPEX-Bank z Frankfurtu nad Menem. Ponad jedną czwartą nakładów inwestycyjnych pokryje również islandzka spółka Bakkastakkur slhf poprzez udzielenie pożyczki właścicielskiej w połączeniu z nabyciem uprzywilejowanych akcji spółki celowej PCC Bakki Silicon hf. z siedzibą w Húsavík (Islandia).

Więcej informacji >>

Kolejnym projektem jest budowa w Rosji wytwórni eteru dimetylowego (DME) wysokiej czystości. DME stosuje się głównie w przemyśle kosmetycznym, jako bezwonny, przyjazny środowisku propelent np. sprayów do włosów, a także do produkcji poliuretanowych pianek montażowych. Zalążkiem projektu było zawiązanie spółki joint Venture OOO DME Aerosol pomiędzy PCC SE a rosyjską spółką OAO ShchekinoAzot w 2012 roku. Budowa wytwórni DME w Rosji ruszyła w kwietniu 2017 roku. Uruchomienie wytwórni, której roczne zdolności produkcyjne wynoszą 20 tys. ton, oddaliśmy do użytku pod koniec 2018 roku.Dokonano pierwszych dostaw do klientów, którzy zakończyli proces kwalifikacji. Finalny test wydajności został pomyślnie zakończony w maju 2019 roku.

Dowiedz się więcej >>

W 2012 roku PCC SE wdrożyła projekt mający na celu optymalizację i zabezpieczenie dostaw surowców. Poprzez założenie spółki PCC Organic Oils Ghana Limited z siedzibą w Accra (Ghana) PCC SE wdrożyła swój pierwszy projekt na kontynencie afrykańskim. Spółka ta, która obecnie wchodzi w skład segmentu chemii specjalistycznej – rozpoczęła prace nad tworzeniem lokalnej bazy surowcowej. Długoterminowym celem jest zabezpieczenie odnawialnych surowców, w tym oleju z nasion palmowych – otrzymanego z orzechów palmowych pozyskiwanych od miejscowych rolników – do produkcji surfaktantów produkowanych w spółce PCC Exol w Polsce. Olej z nasion palmowych to istotny surowiec do produkcji alkoholi tłuszczowych, z których otrzymuje się surfaktanty.

Usługi

Obok zarządzania projektami i portfelem, usługi segmentu holdingowego obejmują również działania w zakresie rozwoju firmy, finansów, teleinformatyki, ochrony środowiska, badania i rozwoju, a także technologii. Przykładem jest firma PCC IT S.A. działająca na terenie zakładu chemicznego naszej Grupy w Brzegu Dolnym, która świadczy usługi IT nie tylko dla wewnętrznych ale i zewnętrznych klientów. Wykorzystujemy w ten sposób efekt synergii w celu wytworzenia wartości dodanej.

Oprócz spółki holdingowej PCC SE, segment holdingowy obejmuje spółki: PCC IT S.A., PCC Apakor Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o. i Ekologistyka Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku. Działalność wszystkich wymienionych spółek portfelowych, uzupełniona o dział biznesowy Centrala PCC Rokita SA, stanowi od 2013 roku część segmentu Holding.

Projekty inwestycyjne w pionie Holding/Projekty

W segmencie Holding/Projekty zarządzamy projektami przyszłościowymi, takimi jak wytwórnia krzemometalu w Islandii, która została oddana do użytku w 2018 roku. Projekt inwestycyjny określany jest jako wzorcowy, ze względu na to, że w sposób optymalny zostały spełnione dwie główne przesłanki do nowoczesnej produkcji krzemometalu: Kluczowy surowiec – kwarcyt – jest wydobywany we własnej kopalni PCC w Polsce, a zapotrzebowanie zakładu na energię pokrywane jest wyłącznie z wykorzystaniem energii odnawialnych czerpanych w Islandii.