PCC. Razem tworzymy wartości

PCC – to europejska grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości, zatrudniająca ponad 3,3 tys. pracowników na całym świecie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w roku obrotowym 2021 wyniosły 979,6 mln €. Wynik przed odsetkami czyli przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wyniósł 197,5 mln €, a nakłady inwestycyjne 110,9 mln €.

Spółka holdingowa PCC SE jest podmiotem zarządzającym Grupą PCC. Dysponuje ona stabilnym i zorientowanym na przyszłość portfelem spółek w branży chemicznej, energetycznej i logistycznej. Większość naszych spółek zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest także obecna w USA, Tajlandii, Malezja i Ghanie.

Aktywne zarządzanie portfelem spółek portfelowych PCC SE obejmuje z jednej strony budowanie wartości tych spółek. Koncentrujemy się tutaj zarówno na nabyciu nowych spółek portfelowych, jak i na rozwoju istniejących działalności i projektów. Dążymy przy tym przede wszystkim do zajęcia korzystnej pozycji w segmentach rynku charakteryzujących się stosunkową małą konkurencją oraz na rynkach niszowych. W dalszym ciągu inwestujemy głównie w rosnących gospodarkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednakże chcemy być również obecni na dynamicznie rozwijających się rynkach innych kontynentów, przede wszystkim w Azji.

Równolegle PCC dokonuje dezinwestycji, gdy oferowane stopy zwrotu są atrakcyjne, a pozyskane środki można zainwestować w rozwój innych segmentów działalności podstawowej. Spółka holdingowa również zbywa spółki portfelowe, jeśli ich zyskowność jest niezadowalająca lub też potencjał ich rozwoju nie jest już wystarczająco atrakcyjny.

Grupa PCC jest zorientowana na stabilny wzrost. Zespół menedżerski oraz pracownicy PCC nieustannie pracują nad podwyższaniem jakości i marką firmy poprzez dynamiczne działanie, inicjatywę i wspólne zaangażowanie, wznosząc nowe wartości dodane. Kierujemy się przy tym takimi zasadami jak wiarygodność i solidność, a nasze działania charakteryzują się orientacją biznesową i odpowiedzialnością.

Uważamy, że nasze zasady są podstawą decydującą o sukcesie Grupy w otoczeniu rynkowym znajdującym się w procesie globalizacji i coraz szybszych zmian. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagospodarować atrakcyjne nisze w rosnącej liczbie sektorów i branż. Dodatkowo zwiększamy swoje zyski poprzez wzrost efektywności i ciągłą optymalizację portfela.

Konsekwentnie rozwijamy nowe obszary działalności i produkty opierając się o odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zawsze uwzględniamy przy tym aktualną sytuację na rynku. Poza tym badamy potencjał i przyszły zysk stosując konserwatywne analizy ze świadomością ryzyka biznesowego. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze jest potencjał do długoterminowego wzrostu oraz oczekiwana stabilność przepływów pieniężnych.

Zdywersyfikowana działalność operacyjna Grupy Kapitałowej została podzielona na osiem segmentów. Pięć segmentów: Poliole, Surfaktanty, Chlor, Chemia specjalistyczna oraz Dobra konsumpcyjne razem tworzą Pion Chemii. Jest on głównym źródłem przychodów i zysku naszej Grupy. W 2021 roku Pion Chemii wygenerował około 83 % skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynoszących 979,6 mln €. Segmenty Logistyki i Energii, tworzące piony o tych samych nazwach, przyniosły odpowiednio 12,0 % i 1,2 % łącznych przychodów ze sprzedaży. Ósmy segment: Holding/Projekty, który ma 4,2 % udziału w przychodach, świadczy usługi wewnętrzne dla Grupy Kapitałowej np. w obszarze finansów i IT, oraz wdraża projekty rozwojowe jak np. wytwórnię krzemometalu w Islandii, któró oddaliśmy do użytku w 2018 roku.

Segmenty Grupy Kapitałowej:

Poliole - Surfaktanty - Chlor - Chemia specjalistyczna - Dobra konsumpcyjne - Energia - Logistyka - Holding/Projekty

Preambuła

W swoich działaniach dążymy do zachowania najwyższych standardów i kierujemy się następującymi
wartościami PCC.

1. Wrażliwość na potrzeby klienta
› Wiedza o bieżących i przyszłych potrzebach klienta pozwala nam na lepsze wykorzystanie szans rynkowych, elastyczne działanie, tworzenie nowych pomysłów na rozwój biznesu i pogłębienie relacji z dotychczasowymi klientami.
› Realnie oceniamy swoje możliwości i z zaangażowaniem podejmujemy wynikające z nich wyzwania.
› Wszyscy klienci są dla nas partnerami. Kierujemy się elastycznością we wspólnym ustalaniu zasad współpracy.
› Wspieramy klientów w trudnych momentach.

2. Uczciwość i wiarygodność
› Działamy zgodnie z zasadami rzetelności kupieckiej.
› Zaufanie wszystkich partnerów zdobywamy poprzez rzetelność i wiarygodność działań.

3. Inicjatywa i zaangażowanie
› Działamy z inicjatywą i wspieramy się wzajemnie na wszystkich poziomach organizacyjnych.
› Odważnie podejmujemy wyzwania i jasno wyrażamy własne opinie.
› Realizujemy wyznaczone cele dzięki dynamicznej współpracy i osobistemu zaangażowaniu.
› Razem stwarzamy warunki do pracy dającej zadowolenie nam i wszystkim naszym partnerom.

4. Wzajemny szacunek i partnerska współpraca
› W oparciu o naszą kulturową i zawodową różnorodność wspieramy i uzupełniamy się wzajemnie w pracy, wzbudzając poczucie przynależności do grupy.
› Traktujemy wszystkich współpracowników z szacunkiem i działamy na partnerskich zasadach, bez względu na stanowisko zajmowane w firmie.
› Budujemy pozytywne relacje międzyludzkie i traktujemy inne osoby w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.
› Jesteśmy gotowi dzielić się posiadanymi informacjami, wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi współpracownikami, którzy są nimi zainteresowani, ponieważ w ten sposób wspieramy rozwój naszej spółki i zwiększamy efektywność pracy.
› Cenimy osoby, które dzielą się wiedzą ze swoimi współpracownikami. Wzmacnia to ich pozycję w firmie i nie przynosi im żadnych negatywnych skutków.

Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich pracowników Grupy PCC, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz
formy zatrudnienia. Służy on kształtowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej poprzez promowanie właściwych
postaw i zachowań wszystkich pracowników.Celem wdrożenia kodeksu etyki w Grupie PCC
jest pozytywne oddziaływanie na postawy i zachowania każdego z nas. W przypadku naruszenia jego
przewidywane są konsekwencje adekwatne do rodzaju i stopnia wykroczenia.

1. Nasza działalność biznesowa koncentruje się wokół potrzeb naszych klientów i inwestorów.

2. Dbamy o pozytywny wizerunek firmy.

3. Najwyższy priorytet mają dla nas bezpieczeństwo pracowników i troska o środowisko naturalne. Przy porównaniu interesów nasi pracownicy i środowisko naturalne mają pierwszeństwo wobec zwiększania wartości firmy.

4. Troszczymy się o mienie i aktywa firmy, a czas pracy wykorzystujemy na sprawy służbowe.

5. Nie czerpiemy nieuprawnionych korzyści rzeczowych i finansowych z wykonywanej pracy.

6. W sytuacji konfliktu interesów, tj. gdy interes danej osoby może kolidować z interesem firmy, zapewniamy przejrzystość działań.

7. Działamy zgodnie z prawem, dbając również o przestrzeganie regulacji wewnętrznych firmy. PCC ściśle przestrzega w swojej działalności przepisów i zasad prawa.

8. W miejscu pracy nie tolerujemy alkoholu i jakiegokolwiek rodzaju narkotyków.

9. Traktujemy współpracowników z szacunkiem i poważaniem i potrafimy wezwać do zachowania szacunku i poważania.

10. Nie akceptujemy zachowań mających cechy mobbingu i molestowania seksualnego. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji osób, w tym w szczególności ze względu na ich religię, pochodzenie, kolor skóry lub płeć.

11. Dbamy o przestrzeganie zasad kultury osobistej i sami postępujemy zgodnie z nimi.

12. PCC zajmuje się wyłącznie biznesem przynoszącym trwałe korzyści odpowiednim stronom.

Filmy korporacyjny

Znajdziesz nas we wszystkich dziedzinach życia: Przekonaj się w jak wielu dziedzinach używane są produkty chemiczne PCC.

Więcei filmów PCC znajdziesz w bibliotece mediów na Vimeo:

Nadszedł czas na zieloną chemię:
Greenline™ – asortyment zielonej chemii Grupy PCC obejmujący ponad 200 zrównoważonych substancji chemicznych.