PCC. Razem tworzymy wartości

PCC – to europejska grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości, zatrudniająca około 3,4 tys. pracowników na całym świecie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w roku obrotowym 2022 wyniosły 1.324,7 mln €. Wynik przed odsetkami czyli przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wyniósł 292,0 mln €, a nakłady inwestycyjne 116,3 mln €.

Spółka holdingowa PCC SE jest podmiotem zarządzającym Grupą PCC. Dysponuje ona stabilnym i zorientowanym na przyszłość portfelem spółek w branży chemicznej i logistycznej. Większość naszych spółek zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest także obecna w USA, Tajlandii, Malezja i Ghanie.

Aktywne zarządzanie portfelem spółek portfelowych PCC SE obejmuje z jednej strony budowanie wartości tych spółek. Koncentrujemy się tutaj zarówno na nabyciu nowych spółek portfelowych, jak i na rozwoju istniejących działalności i projektów. Dążymy przy tym przede wszystkim do zajęcia korzystnej pozycji w segmentach rynku charakteryzujących się stosunkową małą konkurencją oraz na rynkach niszowych. W dalszym ciągu inwestujemy głównie w rosnących gospodarkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednakże chcemy być również obecni na dynamicznie rozwijających się rynkach innych kontynentów, przede wszystkim w Azji.

Równolegle PCC dokonuje dezinwestycji, gdy oferowane stopy zwrotu są atrakcyjne, a pozyskane środki można zainwestować w rozwój innych segmentów działalności podstawowej. Spółka holdingowa również zbywa spółki portfelowe, jeśli ich zyskowność jest niezadowalająca lub też potencjał ich rozwoju nie jest już wystarczająco atrakcyjny.

Grupa PCC jest zorientowana na stabilny wzrost. Zespół menedżerski oraz pracownicy PCC nieustannie pracują nad podwyższaniem jakości i marką firmy poprzez dynamiczne działanie, inicjatywę i wspólne zaangażowanie, wznosząc nowe wartości dodane. Kierujemy się przy tym takimi zasadami jak wiarygodność i solidność, a nasze działania charakteryzują się orientacją biznesową i odpowiedzialnością.

Uważamy, że nasze zasady są podstawą decydującą o sukcesie Grupy w otoczeniu rynkowym znajdującym się w procesie globalizacji i coraz szybszych zmian. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagospodarować atrakcyjne nisze w rosnącej liczbie sektorów i branż. Dodatkowo zwiększamy swoje zyski poprzez wzrost efektywności i ciągłą optymalizację portfela.

Konsekwentnie rozwijamy nowe obszary działalności i produkty opierając się o odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zawsze uwzględniamy przy tym aktualną sytuację na rynku. Poza tym badamy potencjał i przyszły zysk stosując konserwatywne analizy ze świadomością ryzyka biznesowego. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze jest potencjał do długoterminowego wzrostu oraz oczekiwana stabilność przepływów pieniężnych.

Zdywersyfikowana działalność operacyjna Grupy Kapitałowej została podzielona na siedem segmentów. Cztery segmenty produkcji chemicznej: „Poliole i pochodne”, „Surfaktanty i pochodne”, „Chlor i pochodne” oraz „Krzem i pochodne”, łącznie stanowią naszą podstawową działalność. Segment „Handel i usługi” obejmuje przede wszystkim pierwotną działalność założycielską Grupy PCC, czyli handel surowcami ropopochodnymi i węglopochodnymi. W segmencie „Logistyka” dominuje intermodalna logistyka kontenerowa. Siódmy segment, „Holding i projekty”, zajmuje się pracą nad projektami rozwojowymi i stałą optymalizacją portfela spółek naszej Grupy.

Segmenty Grupy Kapitałowej:

Poliole i pochodne - Surfaktanty i pochodne - Chlor i pochodne - Krzem i pochodne - Dobra konsumpcyjne - Handel i usługi - Logistyka - Holding i projekty

Tutaj znajdziesz podstawowe wartości i kodeks etyczny naszej firmy do przeczytania i pobrania (wersja angielska)

Preambuła

W swoich działaniach dążymy do zachowania najwyższych standardów i kierujemy się następującymi podstawowymi wartościami, które są obowiązujące dla całej Grupy PCC.

Podstawowe wartości

1. Wrażliwość na potrzeby klientów
› Ciągle i uważnie obserwujemy potrzeby naszych klientów, ponieważ wiedza o nich pozwala nam na identyfikację i wykorzystywanie szans rynkowych oraz na tworzenie nowych pomysłów na rozwój biznesu.
› Utrzymujemy bliskie i trwałe kontakty z klientami, które stale poszerzamy i pogłębiamy.
› Wszyscy klienci są dla nas partnerami. Kierujemy się elastycznością we wspólnym ustalaniu zasad współpracy.
› Wspieramy klientów w trudnych momentach.

2. Uczciwość i wiarygodność
› Działamy zgodnie z zasadami rzetelności kupieckiej.
› Realnie oceniamy swoje możliwości i w przejrzysty sposób informujemy o nich naszych interesariuszy („stakeholderów”).
› Zaufanie wszystkich partnerów zdobywamy poprzez rzetelność i wiarygodność działań.

3. Inicjatywa i zaangażowanie
› Działamy z inicjatywą i wspieramy się wzajemnie na wszystkich poziomach organizacyjnych.
› Podejmujemy wyzwania z zaangażowaniem i jasno wyrażamy swoją opinię.
› Realizujemy wyznaczone cele zarówno dzięki dynamicznej współpracy, jak i dzięki osobistemu zaangażowaniu.
› Razem stwarzamy warunki do pracy dającej zadowolenie nam i wszystkim naszym partnerom.

4. Wzajemny szacunek i partnerska współpraca
› W oparciu o swoją kulturową i zawodową różnorodność wspieramy i uzupełniamy się wzajemnie w pracy, wzbudzając poczucie przynależności do grupy.
› Traktujemy wszystkich współpracowników z szacunkiem i działamy na partnerskich zasadach, bez względu na stanowisko zajmowane w grupie kapitałowej.
› Budujemy pozytywne relacje międzyludzkie i traktujemy inne osoby w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.
› Jesteśmy gotowi dzielić się posiadanymi informacjami, wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi współpracownikami, którzy są nimi zainteresowani, ponieważ w ten sposób wspieramy rozwój naszej spółki i zwiększamy efektywność pracy.
› Cenimy osoby, które dzielą się wiedzą ze swoimi współpracownikami. Wzmacnia to ich pozycję w firmie i nie przynosi im żadnych negatywnych skutków.


Kodeks Etyki i Postępowania

Spółka PCC SE to holding inwestycyjny i podmiot zarządzający Grupą PCC. Spółka dysponuje stabilnym i zorientowanym na przyszłość portfelem spółek w branży chemicznej, energetycznej i logistycznej. Największa część działalności zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest obecna w USA, Tajlandii i Ghanie.

Grupa PCC świadczy jakościowe i zaawansowane technicznie usługi w skali międzynarodowej, jako niezawodny i uczciwy partner wszystkich interesariuszy („stakeholderów“).

Grupa PCC jest przekonana, że trwały sukces biznesowy jest ściśle związany z przestrzeganiem norm i przepisów prawnych oraz standardów etycznych.

Z tego powodu PCC wyznaczyła sobie ścisłe i rygorystyczne standardy postępowania korporacyjnego, które zostały określone w niniejszym Kodeksie Etyki. Uzupełnieniem Kodeksu są szczegółowe wytyczne wewnętrzne.

Grupa PCC nie będzie tolerowała żadnych naruszeń kodeksu. Zachęcamy pracowników do stałego przestrzegania opisanych w niniejszym dokumencie zasad oraz do zgłaszania zachowań sprzecznych z nimi do działu ds. zgodności Grupy PCC. PCC gwarantuje w tym kontekście maksymalną poufność.

Zakres

1. Kodeks Etyki i Postępowania obowiązuje wszystkie jednostki biznesowe, Radę Administracyjną/Nadzorczą, Dyrektorów Zarządzających/Zarząd/Kierownictwo oraz wszystkich pracowników (zwanych dalej „pracownikami“) PCC SE i spółek portfelowych (zwanych dalej „Grupą PCC“), niezależnie od pełnionej funkcji, zajmowanego stanowiska czy lokalizacji.

2. Kodeks Etyki i Postępowania obowiązuje również pracowników spółek joint venture, w których za zarządzanie odpowiada jedna ze spółek Grupy PCC.

3. Termin „pracownik“ i podobne określenia naturalnie zawsze odnoszą się do wszystkich płci.

4. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki i opierania swoich działań na poniższych zasadach. Zachowania sprzeczne z Kodeksem będą karane.

Przestrzeganie prawa

1. Pracownicy muszą przestrzegać i stosować się do wszystkich przepisów prawa, regulacji i wewnętrznych polityk Grupy PCC obowiązujących w ich środowisku pracy.

2. Dotyczy to również krajowych i międzynarodowych przepisów ograniczających lub zakazujących importu, eksportu lub krajowego handlu towarami, technologiami lub usługami, a także transakcji kapitałowych i płatniczych.

3. . Pracownicy przy dokonywaniu zakupu, wytwarzaniu lub wprowadzaniu towarów na rynek, a także przy transferze lub odbiorze technologii, są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przedmiotowych przepisów dotyczących kontroli handlu.

4. W przypadku, gdy w codziennej działalności istnieją różne wymagania lub przepisy i zasady wynikające z różnych systemów prawnych lub krajowych zwyczajów biznesowych, to co do zasady należy stosować te przepisy, które są bardziej restrykcyjne.

5. . Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązkami prawnymi, instrukcjami, wytycznymi i warunkami ramowymi, które dotyczą jego obszaru pracy i odpowiedzialności. W przypadku, gdy pracownicy mają wątpliwości co do aktualnej sytuacji prawnej w poszczególnych przypadkach, powinni skonsultować się ze swoim przełożonym lub odpowiedzialnym inspektorem ds. zgodności.

Konflikty interesów

1. Pracownicy powinni zawsze działać w najlepszym interesie Grupy PCC i unikać sytuacji, w których interesy osobiste są lub mogą być sprzeczne z interesami Grupy PCC. Interesy osobiste obejmują również interesy członków rodziny i innych osób bliskich w rozumieniu niniejszego kodeksu.

2. Szczegóły potencjalnych konfliktów interesów między Grupą PCC a pracownikami wymienione są w specjalnej polityce Grupy PCC.

3. Konflikty interesów mogą również powstawać w transakcjach biznesowych, gdy trzeba uwzględniać sprzeczne interesy kilku stron. W takich przypadkach pracownicy muszą skonsultować się ze swoim przełożonym lub odpowiedzialnym inspektorem ds. zgodności.

Korupcja

1. PCC nie toleruje żadnej formy czynnego lub biernego przekupstwa.

2. Sytuacje, w których może dojść do korupcji, zostały szczegółowo wymienione w odpowiednej polityce PCC.

3. Stosunki handlowe z dostawcami i partnerami biznesowymi należy prowadzić wyłącznie według obiektywnych, handlowych kryteriów. Interesy osobiste nie mogą mieć wpływu na te relacje.

4. Zakaz czynnej lub biernej korupcji nie dotyczy tylko bezpośrednich korzyści finansowych, ale także innych świadczeń, które mogłyby podważyć profesjonalną niezależność.

5. W odniesieniu do przyjmowania i udzielania korzyści, prezentów lub zaproszeń obowiązuje
odpowiednia polityka PCC, a także przepisy podatkowe oraz warunki odpowiednich zezwoleń. Należy się do nich stosować.

Pranie pieniędzy

1. Grupa PCC surowo zabrania wszystkim pracownikom angażowania się w środowisku pracy w transakcje lub tolerowania działań, które naruszają krajowe lub zagraniczne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

2. Pranie pieniędzy oznacza w szczególności wprowadzenie – na przykład poprzez wymianę lub transfer – środków pieniężnych lub innych aktywów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z nielegalnych czynności, do legalnego obiegu gospodarczego. Dotyczy to również sytuacji, gdy pochodzenie środków jest niejasne.

3. Naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy może skutkować sankcjami karnymi dla pracownika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dopuszczalności transakcji finansowej, należy zaangażować inspektora ds. zgodności już na wczesnym etapie.

Zaangażowanie społeczne

1. Działalność przedsiębiorcza jest ściśle związana z odpowiedzialnością społeczną. Odpowiedzialność ta odzwierciedla się w Grupie PCC w postaci zaangażowania na rzecz pomocy społecznej, edukacji oraz nauki, sportu i kultury.

2. Środki na sponsoring będą udzielane wyłącznie na podstawie obowiązującej w danym momencie podstawy prawnej. Ponadto wymagana jest do tego zgoda Dyrektorów Zarządzających PCC SE, względnie Zarządu lub kierownictwa przedmiotowych spółek grupy kapitałowej.

3. Przekazanie płatności i innych korzyści pieniężnych na rzecz polityków, partii politycznych, stowarzyszeń politycznych lub innych organizacji politycznych jest surowo zabronione.

Wiedza poufna

1. Pracownikom posiadającym informacje poufne, tzw. insiderskie, o PCC lub innych spółkach, co do których PCC rozważa zawarcie strategicznej współpracy, przejęcie, zbycie lub połączenie, zabrania się zakupu i sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych tych spółek, póki informacje te nie będą dostępne publicznie.

2. Informacje insiderskie to wszelkie informacje, które nie są znane publicznie i które inwestor uznałby za istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych.

3. Zabrania się ujawniania informacji insiderskich osobom trzecim. Dotyczy to również współpracy wewnątrz Grupy PCC, gdzie dzielenie się informacjami insiderskimi jest dozwolone tylko wtedy, gdy odbiorca potrzebuje ich do wykonywania swoich obowiązków w Grupie PCC.

4. Wykorzystanie informacji insiderskich może mieć konsekwencje karne. W przypadkach, gdy pracownicy nie są pewni, czy posiadają informacje insiderskie, powinni skonsultować się z odpowiednim przełożonym lub właściwym inspektorem ds. zgodności.

Poufność

1. Pracownicy Grupy PCC zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy w odniesieniu do wszelkich tajemnic handlowych oraz wszelkich innych informacji poufnych dotyczących Grupy PCC, o których uzyskali wiedzę w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, zarówno w czasie trwania stosunku pracy w Grupie PCC, jak i po jego zakończeniu.

2. Informacje poufne obejmują m.in. wiedzę dotyczącą działalności gospodarczej Grupy PCC, technologii, własności intelektualnej, sytuacji finansowej i pracowników, jak również wszelkich informacji dotyczących klientów, dostawców i partnerów biznesowych Grupy PCC.

3. Zabrania się ujawniania informacji poufnych osobom trzecim. Dotyczy to również współpracy wewnątrz Grupy PCC, gdzie dzielenie się informacjami poufnymi jest dozwolone tylko wtedy, gdy odbiorca potrzebuje ich do wykonywania swoich obowiązków w Grupie PCC.

4. Poufne informacje i dokumenty biznesowe należy odpowiednio chronić przed ich ujawnieniem osobom trzecim i współpracownikom postronnym. Obejmuje to również oznaczanie e-maili w wewnętrznej komunikacji elektronicznej jako „poufne“ lub „ściśle poufne“, jeśli jest to konieczne.

5. Ponadto, ujawnienie informacji poufnych dozwolone jest tylko wtedy, gdy dane informacje są umieszczone w domenie publicznej, ich ujawnienie zostało zatwierdzone przez Grupę PCC lub jest wymagane na podstawie obowiązku prawnego.

6. Dane i informacje dotyczące klientów, partnerów biznesowych i uczestników rynku należy traktować jako ściśle poufne. Każdy pracownik jest zobowiązany do wykorzystywania danych i informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie wykonywania pracy, wyłącznie w dozwolonym zakresie. W przypadku dzielenia się informacjami wewnątrz firmy i poza nią należy sprawdzić, czy adresat jest uprawniony do ich otrzymania.

7. Dane i informacje dotyczące wymienionych grup osób i firm są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie w ramach wyznaczonych celów, zasady niezbędnej wiedzy i uzasadnienia prawnego.

8. Dane osobowe pracowników są traktowane z najwyższą starannością w ramach ochrony danych pracowniczych.

Systemy informatyczne/oprogramowanie

1. Udostępnienie poczty elektronicznej i dostępu do Internetu odbywa się w celach biznesowych. Wykorzystanie poczty elektronicznej jako środka komunikacji biznesowej podlega takim samym zasadom archiwizacji jak korespondencja w formie papierowej.
Przy wysyłaniu e-maili należy przestrzegać tych samych obowiązków staranności i etykiety, co w korespondencji papierowej.

2. Grupa PCC zakupiła do wszystkich stacji roboczych oprogramowanie na obowiązujących warunkach licencyjnych. Pracownikom nie wolno kopiować takiego oprogramowania chronionego umowami licencyjnymi do celów prywatnych ani instalować prywatnego oprogramowania w miejscu pracy.

3. Pracownikom zezwala się na ograniczone korzystanie z połączenia internetowego i infrastruktury poczty elektronicznej PCC w celach prywatnych, pod warunkiem, że nie zakłóca to wykonywania ich pracy, nie stwarza lub nie zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa, ani nie zajmuje znacznych zasobów. Wszystkie maile są w takim przypadku traktowane jako maile służbowe.

4. W żadnym wypadku pracownicy nie mogą nadużywać mediów informacyjnych i komunikacyjnych Grupy PCC do celów nielegalnych lub nieetycznych.

Sprawozdawczość

1. Grupa PCC przywiązuje dużą wagę do kompletnych, prawidłowych, terminowych, dokładnych i zrozumiałych sprawozdań finansowych oraz do odpowiedniej sprawozdawczości i komunikacji finansowej. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w dziale finansowym Grupy PCC ponoszą w ramach własnych zadań odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie skutecznych procedur i kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i publikacją zagadnień podlegających obowiązkowemu ujawnieniu.

2. Należy ściśle przestrzegać przepisów ustawowych, czyli zasad rachunkowości oraz wewnętrznej procedury księgowej Grupy PCC. Nieuczciwe raportowanie w ramach firmy lub wobec innych organizacji i osób jest zabronione.

Własność intelektualna

1. Wynalazki, patenty, znaki towarowe, wiedza oraz inna własność intelektualna Grupy PCC mają szczególne znaczenie dla długofalowego sukcesu spółki. Własność intelektualną PCC należy zatem chronić w najlepszy możliwy sposób.

2. Patenty, znaki towarowe, wiedza i inne własności intelektualne osób trzecich powinny być bezwzględnie respektowane.

3. Gdy pracownik ma wątpliwości, czy dana sprawa dotyczy własności intelektualnej PCC lub osób trzecich, powinien skonsultować się ze swoim przełożonym lub właściwym inspektorem ds. zgodności.

Wyposażenie biznesowe

1. . Wyposażenie biznesowe Grupy PCC może być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. Pracownicy powinni traktować wyposażenie biznesowe Grupy PCC z należytą starannością i w odpowiedni sposób chronić je przed utratą, uszkodzeniem, niewłaściwym użyciem, kradzieżą, sprzeniewierzeniem i zniszczeniem. Narzędzia do pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz wyposażenie, a także pojazdy powinny być obsługiwane w sposób profesjonalny.

Uczciwa konkurencja

1. Grupa PCC opiera swoją politykę biznesową na kryteriach uczciwej, merytorycznej konkurencji. Przestrzeganie przepisów prawa ochrony konkurencji jest częścią polityki korporacyjnej PCC i jest oczekiwane od wszystkich pracowników.

2. . Pracownicy powinni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji, odrzucając działania, które mogłyby prowadzić do nieuczciwej konkurencji.

3. Pracownicy powinni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antymonopolowych.

4. Ze względu na złożoność przepisów antymonopolowych, wszystkie umowy z konkurentami lub innymi osobami trzecimi, które mogłyby mieć negatywny wpływ na konkurencję, muszą zostać zgłoszone do uprzedniej akceptacji działu prawnego Grupy PCC. W razie innych niejasności należy również odpowiednio wcześnie skontaktować się z działem prawnym.

Podejście do pracowników

1. Grupa PCC uznaje cztery podstawowe zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Są to wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych, a także odrzucenie pracy przymusowej, pracy dzieci i dyskryminacji.

2. Wszyscy pracownicy mają prawo być traktowani sprawiedliwie, uprzejmie i z szacunkiem.

3. Grupa PCC nie toleruje żadnej formy dyskryminacji ani molestowania wobec jakiegokolwiek pracownika, zarówno w kontaktach bezpośrednich, w korespondencji, elektronicznie, ustnie lub w jakiejkolwiek innej formie. Niedopuszczalna jest dyskryminacja lub molestowanie w szczególności ze względu na rasę, religię, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub partii politycznych.

4. Przepisy dotyczące równości płci powinny być przestrzegane. Równość obejmuje w szczególności takie obszary jak: przydział zadań, wynagrodzenie, szkolenia i rozwój oraz awans.

5. Wszelkie formy molestowania seksualnego w miejscu pracy są zabronione. Molestowanie seksualne to każde zachowanie o podłożu seksualnym, które jest niepożądane przez danego pracownika i poniża jego godność.

6. Mobbing jako celowe wykluczenie i poniżenie pracownika nie będzie tolerowany. Mobbing definiuje się jako systematyczne, uporczywe lub powtarzające się wrogie zachowanie mające na celu odizolowanie osoby w miejscu pracy oraz w gronie załogi, lub wręcz odizolowanie osoby od miejsca pracy.

7. Grupa PCC podejmie wszelkie racjonalne środki w celu zapobiegania zachowaniom dyskryminującym lub molestującym. Zachęca się wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków dyskryminacji lub molestowania, które zaobserwowali w swoim środowisku pracy, swojemu przełożonemu, działowi HR lub inspektorowi ds. zgodności.

Środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo

1. Ochrona środowiska ma dla Grupy PCC najwyższy priorytet, podobnie jak bezpieczeństwo pracowników. Ta świadomość decyduje o wyborze procesów produkcyjnych i produktów oraz o zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

2. Grupa PCC dąży do zminimalizowania zużycia surowców i energii w swoich procesach produkcyjnych i ciągle pracuje nad ewaluacją i optymalizacją używanych metod pracy, procesów produkcyjnych i produktów. Dzięki temu są one bezpieczne i przydatne dla pracowników, klientów, społeczeństwa i innych interesariuszy.

3. W przypadku wypadków lub zakłóceń operacyjnych Grupa PCC zainicjuje niezbędne środki i działania do zażegnania niebezpieczeństwa i naprawienia szkody tak szybko i celowo, jak to możliwe oraz poinformuje odpowiednie władze.

4. Każdy pracownik ponosi współodpowiedzialność za ochronę ludzi i środowiska w swoim otoczeniu pracy. Należy zawsze ściśle przestrzegać ustaw, przepisów i wewnętrznych wytycznych dotyczących ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa zakładu i pracy. Każdy przełożony jest zobowiązany do instruowania, nadzorowania i wspierania swoich pracowników przy wypełnianiu tego obowiązku.

5. Co do zasady, komercyjne wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak powietrze, woda i gleba, może odbywać się wyłącznie w ramach uprzedniego udzielenia zezwolenia. Dotyczy to również budowy i eksploatacji zakładów produkcyjnych, a także ich modyfikacji lub rozbudowy. Należy unikać wszelkiego nieautoryzowanego uwalniania substancji do środowiska.

6. Utylizacja odpadów musi się odbywać zgodnie z przepisami prawnymi. W przypadku korzystania w tym celu z usług osób trzecich należy się upewnić, że podmioty te również spełniają wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz odpowiednich specyfikacji Grupy PCC.

Filmy korporacyjny

Znajdziesz nas we wszystkich dziedzinach życia: Przekonaj się w jak wielu dziedzinach używane są produkty chemiczne PCC.

Więcei filmów PCC znajdziesz w bibliotece mediów na Vimeo:

Nadszedł czas na zieloną chemię:
Greenline™ – asortyment zielonej chemii Grupy PCC obejmujący ponad 200 zrównoważonych substancji chemicznych.