/O nas
O nas2020-05-22T10:59:04+02:00

PCC. Razem tworzymy wartości

Chemia – Energia – Logistyka

PCC – to europejska grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości, zatrudniająca ponad 3,5 tys. pracowników. Działamy w 41 lokalizacjach na terenie 18 krajów.

W 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 767,5 mln €. Wynik przed odsetkami czyli przed wynikiem finansowym, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wyniósł w 2019 roku 99,0 mln €. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2019 roku osiągnęły 163,5 mln €.

 

Spółka holdingowa PCC SE jest podmiotem zarządzającym Grupą PCC. Dysponuje ona stabilnym i zorientowanym na przyszłość portfelem spółek w branży chemicznej, energetycznej i logistycznej. Większość naszych spółek zlokalizowana jest w Europie. Poza tym Grupa PCC jest także obecna w USA, Tajlandii, Malezja i Ghanie.

Aktywne zarządzanie portfelem spółek portfelowych PCC SE obejmuje z jednej strony budowanie wartości tych spółek. Koncentrujemy się tutaj zarówno na nabyciu nowych spółek portfelowych, jak i na rozwoju istniejących działalności i projektów. Dążymy przy tym przede wszystkim do zajęcia korzystnej pozycji w segmentach rynku charakteryzujących się stosunkową małą konkurencją oraz na rynkach niszowych. W dalszym ciągu inwestujemy głównie w rosnących gospodarkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednakże chcemy być również obecni na dynamicznie rozwijających się rynkach innych kontynentów, przede wszystkim w Azji.

Równolegle PCC dokonuje dezinwestycji, gdy oferowane stopy zwrotu są atrakcyjne, a pozyskane środki można zainwestować w rozwój innych segmentów działalności podstawowej. Spółka holdingowa również zbywa spółki portfelowe, jeśli ich zyskowność jest niezadowalająca lub też potencjał ich rozwoju nie jest już wystarczająco atrakcyjny.

Dowiedz się więcej w Raporcie Rocznym 2018 (wersja angielska) >>

Grupa PCC jest zorientowana na stabilny wzrost. Zespół menedżerski oraz pracownicy PCC nieustannie pracują nad podwyższaniem jakości i marką firmy poprzez dynamiczne działanie, inicjatywę i wspólne zaangażowanie, wznosząc nowe wartości dodane. Kierujemy się przy tym takimi zasadami jak wiarygodność i solidność, a nasze działania charakteryzują się orientacją biznesową i odpowiedzialnością.

Uważamy, że nasze zasady są podstawą decydującą o sukcesie Grupy w otoczeniu rynkowym znajdującym się w procesie globalizacji i coraz szybszych zmian. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagospodarować atrakcyjne nisze w rosnącej liczbie sektorów i branż. Dodatkowo zwiększamy swoje zyski poprzez wzrost efektywności i ciągłą optymalizację portfela.

Konsekwentnie rozwijamy nowe obszary działalności i produkty opierając się o odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zawsze uwzględniamy przy tym aktualną sytuację na rynku. Poza tym badamy potencjał i przyszły zysk stosując konserwatywne analizy ze świadomością ryzyka biznesowego. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze jest potencjał do długoterminowego wzrostu oraz oczekiwana stabilność przepływów pieniężnych.

Dowiedz się więcej w Raporcie Rocznym 2018 (wersja angielska) >>

Zdywersyfikowana działalność operacyjna Grupy Kapitałowej została podzielona na osiem segmentów. Pięć segmentów: Poliole, Surfaktanty, Chlor, Chemia specjalistyczna oraz Dobra konsumpcyjne razem tworzą Pion Chemii. Jest on głównym źródłem przychodów i zysku naszej Grupy. W 2019 roku Pion Chemii wygenerował około 85 % skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynoszących 767,5 mln €*. Segmenty Logistyki i Energii, tworzące piony o tych samych nazwach, przyniosły odpowiednio 12,7 % i 1,6 % łącznych przychodów ze sprzedaży. Ósmy segment: Holding/Projekty, który ma 1,5 % udziału w przychodach, świadczy usługi wewnętrzne dla Grupy Kapitałowej np. w obszarze finansów i IT, oraz wdraża projekty rozwojowe jak np. wytwórnię krzemometalu w Islandii, któró oddaliśmy do użytku w 2019 roku.

 

Segmenty Grupy Kapitałowej:

PolioleSurfaktantyChlorChemia specjalistyczna Dobra konsumpcyjneEnergiaLogistykaHolding/Projekty

Preambuła

W swoich działaniach dążymy do zachowania najwyższych standardów i kierujemy się następującymi
wartościami PCC.

1. Wrażliwość na potrzeby klienta
› Wiedza o bieżących i przyszłych potrzebach klienta pozwala nam na lepsze wykorzystanie szans rynkowych, elastyczne działanie, tworzenie nowych pomysłów na rozwój biznesu i pogłębienie relacji z dotychczasowymi klientami.
› Realnie oceniamy swoje możliwości i z zaangażowaniem podejmujemy wynikające z nich wyzwania.
› Wszyscy klienci są dla nas partnerami. Kierujemy się elastycznością we wspólnym ustalaniu zasad współpracy.
› Wspieramy klientów w trudnych momentach.

2. Uczciwość i wiarygodność
› Działamy zgodnie z zasadami rzetelności kupieckiej.
› Zaufanie wszystkich partnerów zdobywamy poprzez rzetelność i wiarygodność działań.

3. Inicjatywa i zaangażowanie
› Działamy z inicjatywą i wspieramy się wzajemnie na wszystkich poziomach organizacyjnych.
› Odważnie podejmujemy wyzwania i jasno wyrażamy własne opinie.
› Realizujemy wyznaczone cele dzięki dynamicznej współpracy i osobistemu zaangażowaniu.
› Razem stwarzamy warunki do pracy dającej zadowolenie nam i wszystkim naszym partnerom.

4. Wzajemny szacunek i partnerska współpraca
› W oparciu o naszą kulturową i zawodową różnorodność wspieramy i uzupełniamy się wzajemnie w pracy, wzbudzając poczucie przynależności do grupy.
› Traktujemy wszystkich współpracowników z szacunkiem i działamy na partnerskich zasadach, bez względu na stanowisko zajmowane w firmie.
› Budujemy pozytywne relacje międzyludzkie i traktujemy inne osoby w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.
› Jesteśmy gotowi dzielić się posiadanymi informacjami, wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi współpracownikami, którzy są nimi zainteresowani, ponieważ w ten sposób wspieramy rozwój naszej spółki i zwiększamy efektywność pracy.
› Cenimy osoby, które dzielą się wiedzą ze swoimi współpracownikami. Wzmacnia to ich pozycję w firmie i nie przynosi im żadnych negatywnych skutków.

Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich pracowników Grupy PCC, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz
formy zatrudnienia. Służy on kształtowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej poprzez promowanie właściwych
postaw i zachowań wszystkich pracowników.Celem wdrożenia kodeksu etyki w Grupie PCC
jest pozytywne oddziaływanie na postawy i zachowania każdego z nas. W przypadku naruszenia jego
przewidywane są konsekwencje adekwatne do rodzaju i stopnia wykroczenia.

1. Nasza działalność biznesowa koncentruje się wokół potrzeb naszych klientów i inwestorów.

2. Dbamy o pozytywny wizerunek firmy.

3. Najwyższy priorytet mają dla nas bezpieczeństwo pracowników i troska o środowisko naturalne. Przy porównaniu interesów nasi pracownicy i środowisko naturalne mają pierwszeństwo wobec zwiększania wartości firmy.

4. Troszczymy się o mienie i aktywa firmy, a czas pracy wykorzystujemy na sprawy służbowe.

5. Nie czerpiemy nieuprawnionych korzyści rzeczowych i finansowych z wykonywanej pracy.

6. W sytuacji konfliktu interesów, tj. gdy interes danej osoby może kolidować z interesem firmy, zapewniamy przejrzystość działań.

7. Działamy zgodnie z prawem, dbając również o przestrzeganie regulacji wewnętrznych firmy. PCC ściśle przestrzega w swojej działalności przepisów i zasad prawa.

8. W miejscu pracy nie tolerujemy alkoholu i jakiegokolwiek rodzaju narkotyków.

9. Traktujemy współpracowników z szacunkiem i poważaniem i potrafimy wezwać do zachowania szacunku i poważania.

10. Nie akceptujemy zachowań mających cechy mobbingu i molestowania seksualnego. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji osób, w tym w szczególności ze względu na ich religię, pochodzenie, kolor skóry lub płeć.

11. Dbamy o przestrzeganie zasad kultury osobistej i sami postępujemy zgodnie z nimi.

12. PCC zajmuje się wyłącznie biznesem przynoszącym trwałe korzyści odpowiednim stronom.

Film korporacyjny

Więcei filmów PCC znajdziesz w bibliotece mediów na Vimeo:

PCC Media Library