Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Bieżący raport kwartalny:

Raport roczny PCC SE za 2021 rok:

Wskaźniki finansowe Grupy PCC oraz PCC SE

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF) 
3M/2023*3M/2022*20222021
Przychody ze sprzedaży (w mln €)312,6345,31.324,7979,6
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €)111,8128,5503,2355,9
EBITDA (w mln €)53,875,8292,0197,5
EBIT (w mln €)34,658,0217,3125,3
EBT (w mln €)18,151,1192,691,7
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €)13,241,5143,975,4
Suma całkowitych dochodów (w mln €)-**-**141,379,3
Nakłady inwestycyjne (w mln €)24,320,1116,3110,9
Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF)
31.03.2023*31.03.2022*31.12.202231.12.2021
Zadłużenie netto / EBITDA2,53,82,44,5
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €)427,2176,8419,2144,6
Wskaźnik kapitałowy (%)26,612,326,310,4
Zatrudnienie3 4153 3343 3913 311

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wskaźniki finansowe pochodzą ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych PCC SE sporządzonych zgodnie z MSSF, które uzyskały opinie biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

* Wyniki kwartalne nieaudytowane
** Suma całkowitych dochodów ogółem jest obliczana rocznie.

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
202120202019
EBT (w mln €)-15,6-32,524,3
Zysk / strata netto (w mln €)-15,9-30,423,9
Wskaźnik kapitałowy (%)55,960,062,9
Suma bilansowa (w mln €)1094,81051,71151,6
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €)917,1894,7895,7
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) *414,1299,1256,0
Liczba spółek portfelowych727882
Zobowiązania finansowe netto (w mln €)461,2406,4392,8
Nakłady inwestycyjne (w mln €)30,837,328,3
Liczba pracowników (na 31.12.)737266

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Odpowiednie wyceny wg. kursu zamknięcia giełdy w dniu bilansowym (31.12.), w przeliczeniu po kursie walutowym z dnia bilansowego (31.12.).

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Do pobrania