Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Wskaźniki finansowe PCC SE oraz Grupy PCC

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
2019* 2018* 2017*
EBT (w mln €) 24,3 21,4 16,7
Zysk / strata netto (w mln €) 23,9 21,6 15,9
Wskaźnik kapitałowy (%) 46,6 49,4 50,0
Suma bilansowa (w mln €) 1151,6 1137,3 1106,6
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €) 895,7 933,7 934,1
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) ** 256,0 368,2 514,7
Liczba spółek portfelowych 82 82 80
Zobowiązania finansowe netto (w mln €) 392,8 322,9 287,2
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 28,3 16,1 18,3
Liczba pracowników (na 31.12) 66 65 62

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Wskaźniki pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
** Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek zależnych notowanych na giełdzie. Wycena wg. kursu zamknięcia giełdy w dniu bilansowym (31.12.), w przeliczeniu po kursie walutowym z dnia bilansowego.

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF) 
9M/2020* 9M/2019* 2019 2018
Przychody ze sprzedaży (w mln €) 536,5 583,2 767,5 779,2
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €) 157,5 191,9 252,6 232,8
EBITDA (w mln €) 53,3 73,4 99,0 105,3
EBIT (w mln €) 3,0 39,8 43,3 68,9
EBT (w mln €) -30,3 22,0 19,3 41,5
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €) -29,7 10,2 7,0 37,5
Suma całkowitych dochodów (w mln €) -** -** 9,3 27,4
Zadłużenie netto / EBITDA 11,4 8,8 9,1 7,2
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €) 97,8 148,3 147,6 150,4
Wskaźnik kapitałowy (%) 7,8 11,6 11,0 12,8
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 49,4 101,1 163,5 168,6
Zatrudnienie (na 30.09. i 31.12.) 3 292 3 562 3 583 3 476

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Wyniki kwartalne nieaudytowaneo.
** Suma całkowitych dochodów ogółem jest obliczana rocznie.

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Do pobrania