Zasady PCC w zakresie zrównoważonego rozwoju

 • PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju.

 • Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.
 • Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi.

 • PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, biznesowo efektywny, ekologiczny i uczciwy.

 • Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy.

 • Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

 • Praktyczna realizacja naszej strategii zrównoważonego rozwoju odbywa się na szczeblu spółek PCC w poszczególnych segmentach Grupy, czyli w pięciu segmentach chemicznych oraz w segmentach: Handel i usługi, Logistyka i Holding i projekty.

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w Grupie PCC

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

 • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów

 • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

 • zużycie energii i wody

 • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych

 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

 • odpady podlegające utylizacji

 • emisje hałasu

 • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby

 • wypadki i inne konkretne zdarzenia

 • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.