Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii, które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Obok bezpieczeństwa pracowników, najwyższy priorytet ma dla nas zachowanie środowiska naturalnego. Zasadę tę zapisaliśmy w Kodeksie Etycznym obowiązującym w całej Grupie PCC. Częścią zrównoważonego rozwoju w naszym rozumieniu są ponadto długofalowe i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym również ze sferą społeczną i mieszkańcami miejscowości, w których działamy.

Całościowe rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w filozofii naszej firmy – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekologicznym i społecznym. Rozumiemy aspekty te jako całość składającą się z wzajemnie pozytywnie wpływających na siebie komponentów wzrostu ukierunkowanego na wartość.

PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.

Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi Grupy. PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, rentowny, ekologiczny i uczciwy.

Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy. Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

  • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • zużycie energii i wody
  • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • odpady podlegające utylizacji
  • emisje hałasu
  • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby
  • wypadki i inne konkretne zdarzenia
  • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.

Filmy korporacyjny

Certyfikaty, inicjatywy, nagrody i rankingi

Certification/InitiativeLogoCompany
Certyfikat systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet)
PCC Synteza S.A.
LabAnalityka Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
Certyfikat systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Synteza S.A.
LabAnalityka Sp. z o.o.
LabMatic Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
PCC Intermodal S.A.
PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
DME Aerosol LLC
Certyfikat systemów zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001:2018PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
Certyfikat systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Synteza S.A.
PCC MCAA Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001

PCC Prodex Sp. z o.o.
Członek globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i Troska“ (Responsible Care®)PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Synteza S.A.
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2021 r.) dla raportowania CSR

PCC Exol SA
PCC MCAA Sp. z o. o.
„Srebrny poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2020 r.) dla raportowania CSRPCC Rokita SA
PCC MCAA Sp. z o. o.
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2018 r.) dla raportowania CSRPCC Synteza S.A.
PCC CP Kosmet
Certyfikacja IFS HPC w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów / procesów dostawców i producentów chemii gospodarczej i wyrobów do pielęgnacji ciała

PCC CP Kosmet
Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej przyznany przez EFfCIPCC Exol SA
Certyfikat Dobrych Praktyk Wytwarzania Kosmetyków zgodnie z wymaganiami ISO 22716PCC CP Kosmet
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z USDA National Organic Program (USDA NOP)

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z rozporządzeniem WE nr. 834/2007 o produkcji ekologicznej w Europie

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Program certyfikacji Rainforest Alliance dla społecznie, ekonomicznie i środowiskowo zrównoważonych produktów

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Udział w inicjatywie ONZ Global CompactPCC Exol SA
Sedex Members’ Ethical Trade Audit – Certyfikacja zrównoważonego i etycznego zachowania w relacjach biznesowych

PCC Exol SA
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z normą kosmetyczną COSMOS: Ecocert CosmosPCC Exol SA
Certyfikowany członek inicjatywy Roundtable on Sustainable Palm OilPCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Udział w projekcie „Carbon Disclosure Project against Climate Change” (Ujawnianie informacji o emisji dwutlenku węgla w kontekście zmian klimatycznych)PCC Exol SA
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantówPCC Exol SA
PCC Autochem Sp. z o.o.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantówPCC Exol SA
Karta Różnorodności zakazująca dyskryminacji oraz promująca i wspierająca różnorodność w firmiePCC Rokita SA
PCC Exol SA
Członek inicjatywy „Zrównoważone mycie i czyszczenie“ stowarzyszenia branżowego A.I.S.E.PCC CP Kosmet
Przyjęcie do klastra „Zielona chemia” (Polska) na rzecz wspierania zrównoważonych innowacjiPCC Rokita SA
Certyfikacja zgodnie z normą ISO 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

LabAnalityka Sp. z o.o.
Certyfikacja zgodnie z SQAS (Safety and Quality Assessment System) w zakresie usług mycia i przewozu cystern

PCC Intermodal S.A.
PCC Autochem Sp. z o.o.