Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii, które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Obok bezpieczeństwa pracowników, najwyższy priorytet ma dla nas zachowanie środowiska naturalnego. Zasadę tę zapisaliśmy w Kodeksie Etycznym obowiązującym w całej Grupie PCC. Częścią zrównoważonego rozwoju w naszym rozumieniu są ponadto długofalowe i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym również ze sferą społeczną i mieszkańcami miejscowości, w których działamy.

Całościowe rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w filozofii naszej firmy – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekologicznym i społecznym. Rozumiemy aspekty te jako całość składającą się z wzajemnie pozytywnie wpływających na siebie komponentów wzrostu ukierunkowanego na wartość.

PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.

Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi Grupy. PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, rentowny, ekologiczny i uczciwy.

Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy. Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

  • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • zużycie energii i wody
  • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • odpady podlegające utylizacji
  • emisje hałasu
  • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby
  • wypadki i inne konkretne zdarzenia
  • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.

Certyfikaty, inicjatywy, nagrody i rankingi

Certification/Initiative Logo Company
Certyfikat systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 PCC Rokita SA
PCC Exol SA
LabAnalityka Sp. z o.o.
PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
Certyfikat systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
LabAnalityka Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
LabMatic Sp. z o.o.
PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
DME Aerosol LLC
Certyfikat systemów zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001:2018 PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Certyfikat systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018 PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
Członek globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i Troska“ (Responsible Care®) PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Synteza S.A.
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
„Srebrny poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2020 r.) dla raportowania CSR PCC Rokita SA
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2018 r.) dla raportowania CSR PCC Synteza S.A.
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
„Srebrny poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2018 r.) dla raportowania CSR PCC MCAA Sp. z o.o.
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2017 r.) dla raportowania CSR PCC Exol SA
Członek indeksu zrównoważonego rozwoju RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A PCC Rokita SA
Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej przyznany przez EFfCI PCC Exol SA
Certyfikat Dobrych Praktyk Wytwarzania Kosmetyków zgodnie z wymaganiami ISO 22716 PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Certyfikat BRC dla standardów produkcyjnych Brytyjskiej Rady Handlu (British Retailer Council) PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Udział w inicjatywie ONZ Global Compact PCC Exol SA
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z normą kosmetyczną COSMOS: Ecocert Cosmetics PCC Exol SA
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z normą kosmetyczną COSMOS: Ecocert Cosmos PCC Exol SA
Certyfikowany członek inicjatywy Roundtable on Sustainable Palm Oil PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
PCC Organic Oils Ltd.
Udział w projekcie „Carbon Disclosure Project against Climate Change” (Ujawnianie informacji o emisji dwutlenku węgla w kontekście zmian klimatycznych) PCC Exol SA
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantów PCC Exol SA
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantów PCC Exol SA
Karta Różnorodności zakazująca dyskryminacji oraz promująca i wspierająca różnorodność w firmie PCC Rokita SA
PCC Exol SA
Członek inicjatywy „Zrównoważone mycie i czyszczenie“ stowarzyszenia branżowego A.I.S.E. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Przyjęcie do klastra „Zielona chemia” (Polska) na rzecz wspierania zrównoważonych innowacji PCC Rokita SA