//Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska2019-10-25T10:47:53+01:00

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii, które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Obok bezpieczeństwa pracowników, najwyższy priorytet ma dla nas zachowanie środowiska naturalnego. Zasadę tę zapisaliśmy w Kodeksie Etycznym obowiązującym w całej Grupie PCC. Częścią zrównoważonego rozwoju w naszym rozumieniu są ponadto długofalowe i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym również ze sferą społeczną i mieszkańcami miejscowości, w których działamy.

Całościowe rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w filozofii naszej firmy – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekologicznym i społecznym. Rozumiemy aspekty te jako całość składającą się z wzajemnie pozytywnie wpływających na siebie komponentów wzrostu ukierunkowanego na wartość.

PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.

Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi Grupy. PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, rentowny, ekologiczny i uczciwy.

Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy. Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

  • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • zużycie energii i wody
  • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • odpady podlegające utylizacji
  • emisje hałasu
  • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby
  • wypadki i inne konkretne zdarzenia
  • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.

Certyfikaty, inicjatywy, nagrody i rankingi

Certification/Initiative Logo Company
Certification of environmental management systems to ISO 14001:2015 PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., PCC MCAA Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o.
Certification of quality management systems to ISO 9001:2015 PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC MCAA Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o.
Certification of energy management systems to ISO 50001:2011 PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Membership of the global chemistry industry initiative Responsible Care® PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Synteza S.A., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
“Gold Status” rating of the sustainability platform for CSR reporting, EcoVadis (2018) PCC Synteza S.A., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
“Silver Status” rating of the sustainability platform for CSR reporting, EcoVadis (2018) PCC MCAA Sp. z o.o.
“Gold Status” rating of the sustainability platform for CSR reporting, EcoVadis (2017) PCC Exol SA
“Silver Status” rating of the sustainability platform for CSR reporting, EcoVadis (2017) PCC Rokita SA
Listening in the RESPECT sustainability index of the Warsaw Stock Exchange PCC Rokita SA
Certification in Good Manufacturing Practice (EFfCI) PCC Exol SA
Certification in Good Manufacturing Practices – Cosmetics – to ISO 22716 PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
BRC production standards certificate issued by the British Retail Consortium PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Inclusion in the Global Compact of the United Nations PCC Exol SA
Product certifications through Ecocert according to the cosmetics standard COSMOS: Ecocert Cosmetics PCC Exol SA
Product certifications through Ecocert according to the cosmetics standard COSMOS: Ecocert Cosmos PCC Exol SA
Certified member of the Roundtable on Sustainable Palm Oil PCC Exol SA
PCC Group
Membership of the European Chemical Industry Council, CEFIC, covering the safe usage of surfactants PCC Exol SA
Membership of the European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates PCC Exol SA
Signatory of the “Diversity Charter” promoting employee diversity in companies and combating discrimination PCC Rokita SA, PCC Exol SA
Member of the initiative “Charter for Sustainable Cleaning” of the A.I.S.E. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Inclusion in the “Green Chemistry Cluster” (Poland) for the Promotion of sustainable innovation PCC Rokita SA