//W związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych spółki PCC Intermodal S.A. , PCC SE posiada, wraz z Hupac Ltd i członkami zarządu PCC Intermodal S.A., 100% głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal S.A.

W związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych spółki PCC Intermodal S.A. , PCC SE posiada, wraz z Hupac Ltd i członkami zarządu PCC Intermodal S.A., 100% głosów na walnym zgromadzeniu PCC Intermodal S.A.

Duisburg/Gdynia, marca 2018 r. Na podstawie porozumienia akcjonariuszy zawartego w dniu 7 lutego 2018 r., PCC SE nabyło pakiet 5,53% (6.085.164) akcji w swoim podmiocie zależnym, PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni. Nabycie nastąpiło w drodze przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zgodnie z procedurą przewidzianą przez przepisy polskiego prawa rynku kapitałowego. Cena za jedną akcję wyniosła 2,66 zł. Wobec powyższego, począwszy od 7 marca 2018 r. PCC SE posiada samodzielnie akcje reprezentujące 84,47% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A. i uprawniające do 89,06% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Na mocy porozumienia akcjonariuszy zawartego z Hupac Ltd oraz członkami zarządu PCC Intermodal – Dariuszem Stefańskim i Adamem Adamkiem, PCC SE posiada obecnie akcje uprawniające do 100% głosów w spółce. Zobacz również Komunikat z 9 lutego 2018 r.

2018-03-16T10:10:17+01:00